Veel gestelde vragen

 

Verzenden en Retoureren

Newtoys gaat over tot verzenden als uw betaling is ontvangen.
Op dit moment zijn er 3 mogelijkheden om uw betaling te kunnen voldoen;

1) Via Ideal, Snel, simpel en veilig.

2) Vooruit betalen: U kunt het geld overmaken op  ABN AMRO NL02 ABNA 0449668274 t..n.v. Vaja Kleding & Speelgoed 

3) Contante betaling bij ophalen op afspraak.

Na ontvangst betaling zal er over gegaan worden op verzending.

De verzendkosten bedragen slechts 3,95euro, dit geldt voor al onze artikelen met uitzondering van ons buitenspeelgoed zoals speelhuisje, hiervan zijn de verzendkosten op aanvraag. Mochten de verzendkosten van een artikel op aanvraag zijn dat staat dit vermeld bij het desbetreffende artikel.

Retourneren / ontbinden koop

Retourneren van uw bestelling is mogelijk, wilt u het artikel retourneren wegens een technisch mankement dan zullen wij  de verzendkosten voor onze rekening nemen. In andere gevallen is het in principe zo dat de verzendkosten voor eigen rekening komen. Indien u wilt retourneren neemt u dan contact met ons op.
Wij zullen Samen met u bekijken wat de mogelijkheden zijn.

Mocht u nog vragen hebben kunt u contact met ons opnemen.

Wat is de levertijd?

Newtoys levert na betaling doorgaans binnen 4 werkdagen. Als we uw bestelling en betaling voor 16.00 uur ontvangen hebben, kunnen wij deze nog met Post NL / DHL versturen. Post NL / DHL levert in 80% de volgende werkdag. 20% wordt in 2 a 3 dagen bezorgd. Mocht er onverhoopt een artikel uitverkocht zijn, dan zullen wij u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen.

 

Levertijd Kinderdagverblijf / bedrijven?

Newtoys heeft een speciale categorie gemaakt voor kinderdagverblijven en bedrijven. De levertijd hebben wij gestandaardiseerd op 7 – 9 werkdagen. Alles wat eerder bezorgt kan worden zal eerder bezorgd worden. Als er artikelen niet voorradig zijn, dan zullen wij deze in de 7 a 9 werkdagen bestellen.

 

Track en tracé nummer

Na uw bestelling zullen wij u een track en trace nummer doorsturen waarin u uw bestelling kunt volgen. Het is echter zo dat dit vaak de volgende dag pas ingevoerd is door TNT. Een pakket is vaak de volgende dag traceerbaar.

 

Levering buiten Nederland

Levering naar andere landen is mogelijk, echter gelden er andere prijzen voor de transportkosten. Afhankelijk van het gewicht en de grootte van het pakket. Voor precieze prijzen kunt u contact met ons opnemen middels het contactformulier.

 

Geen bevestigingmail ontvangen

Als u een bestelling geplaatst heeft, dan ontvang u hier een automatische bevestigingsmail van. Als u deze niet ontvangen heeft, dan betekend dit dat wij de bestelling ook niet ontvangen hebben. In dit geval kunt u even contact opnemen middels het contact formulier.

 

Ondersteuning

Hoewel alle artikelen nieuw van de leverancier komen, dient u er in het algemeen verstandig aan te doen uw bestelling bij ontvangst te controleren op volledigheid en functionaliteit. 
Gebruik onze contactfunctie als er producten ontbreken, niet goed functioneren of beschadigd zijn zodat wij samen met U een passende oplossing kunnen bieden.

Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.11.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van Newtoys, alsmede op de tussen Newtoys en de Cliënt gesloten overeenkomst(en), ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd.
Newtoys, Ingeschreven bij de kamer van koophandel te Rotterdam onder nummer 6439881. -"Cliënt": de potentiële) afnemer van zaken en/of diensten van Newtoys
 
1.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.4 Voorwaarden van Cliënt zijn slechts van toepassing indien en voor zover daarover schriftelijk met Newtoys overeenstemming is bereikt.

1.5 Indien (een) bepaling(en) van deze algemene voorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Newtoys en Cliënt in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen,waarbij zoveel mogelijk het doel en de trekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.

2. Aanbod en overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. Indien een vrijblijvend aanbod door Cliënt wordt aanvaard, heeft Newtoys het recht dit aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2.2 Een overeenkomst komt tot stand tussen Newtoys en de Cliënt indien deze een aanbieding van Newtoys, per e-mail of per fax of anderszins accepteert.

2.3 In de regel zal Newtoys levering doen plaats vinden binnen 72 uur na bestelling, mits producten op voorraad leverbaar zijn vanuit toeleveranciers of als anders is overeengekomen.

2.4 Alhoewel Newtoys de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van zijn aanbiedingen, waaronder begrepen prijslijsten en andere gegevens die op enige (aanstaande) rechtsbetrekking tussen Newtoys en de wederpartij kan (gaan) duiden kan de Cliënt hieraan nimmer enig gerechtvaardigd vertrouwen met betrekking tot de juistheid van hierin opgenomen gegevens ontlenen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

2.5 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

3. Prijzen / tarieven en betaling

3.1 De door Newtoys in een aanbieding/orderbevestiging aangegeven prijzen en tarieven zijn onder voorbehoud en gelden uitsluitend voor de in de aanbieding/orderbevestiging genoemde prestaties of leveringsomvang.

3.2 Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn (tenzij anders aangegeven) in euro’s en incl. B.T.W.

3.3 Newtoys behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te wijzigen. Cliënt is gerechtigd een bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden binnen zeven (7) dagen na de mededeling van Newtoys van de prijsverhoging.

3.4 Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging optreedt in de kosten van Newtoys, tengevolge van enigerlei voorziening in een collectieve arbeidsovereenkomst, wet, besluit of beschikking van (semi)overheidswege (buitenlandse overheden daaronder begrepen) van dwingend rechtelijk karakter, dan wel indien buiten de invloedssfeer van Newtoys zodanige kostprijsverhogende omstandigheden optreden dat in redelijkheid van Nooijertje niet langer kan worden gevergd dat de overeengekomen prijs wordt
gehanteerd verklaart de Cliënt zich reeds nu voor alsdan akkoord met een wijziging van die prijs, die door Newtoys aan de Cliënt middels de aanduiding van objectieve maatstaven nader zal worden medegedeeld.

4. Levering / Leveringstermijnen / Transport

4.1 De door Newtoys (eventueel) vermelde levertijd kan nimmer als fatale termijn worden beschouwd. Overschrijding van een levertijd kan nimmer leiden tot schadevergoeding of enige andere actie jegensNewtoys, tenzij anders overeengekomen en behoudens in het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van Newtoys. Maximale levertermijn zal dertig (30) dagen bedragen. Indien dit om welke reden dan ook niet haalbaar is geld artikel 5.3

4.2 Newtoys behoudt zich het recht voor bestelde zaken in deelzendingen te leveren en te factureren.

4.3 Indien de Cliënt haar noodzakelijke medewerking tot nakoming van de verbintenis door Newtoys niet verleent of doordat een ander beletsel van haar zijde opkomt is Newtoys gerechtigd om, binnen acht dagen nadat de Cliënt daartoe door Newtoys in gebreke is gesteld, de overeenkomst te ontbinden of als ontbonden te beschouwen zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn en onverminderd het recht van Newtoys om van de Cliënt vergoeding van geleden verlies en/of gederfde winst te vorderen. Daarnaast zal, indien en zolang de door de Cliënt veroorzaakte verhindering in de nakoming door Newtoys voortduurt, door de Cliënt van Newtoys geen nakoming kunnen worden gevorderd terwijl Newtoys gerechtigd is van de Cliënt vergoeding van in redelijkheid gemaakte kosten te verlangen, voortvloeiende uit het in dit artikel is omschreven gedrag c.q. de nalatigheid van de Cliënt.

4.4 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de wijze van transport, verzending, verpakking, e.d. bepaald door Newtoys, zonder dat Newtoys hiervoor enige aansprakelijkheid draagt.

5. Overmacht en/of bijzondere omstandigheden

5.1. Newtoys, niet kan worden toegerekend doordat zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt, waaronder begrepen het geval, dat Newtoys door een (toerekenbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is zijn diensten te
verrichten. Onder overmacht wordt onder meer begrepen:

5.1.1 Bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan;

5.1.2. Vertraagde of te late toelevering door een of meerdere leveranciers van Newtoys

5.1.3. Transportmoeilijkheden of -belemmeringen van elke aard,
waardoor het vervoer naar Newtoys toe of van Newtoysnaar de Cliënt wordt gehinderd of belemmerd.

5.2. Newtoys heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien enige omstandigheid (verdere) nakoming verhindert.

5.3. Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van Newtoys opgeschort. Indien de periode van opschorting langer duurt dan dertig dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

5.4. Indien Newtoys bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is Newtoys gerechtigd het reeds geleverde of uitgevoerde c.q. het leverbare of uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren, en is de Cliënt gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 De eigendom van de geleverde zaken wordt door Newtoys uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Daarbij is inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichtte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

7. Risico

7.1 Het risico van verlies of beschadiging van zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Cliënt over, op het moment aflevering op het door de Cliënt opgegeven adres.

8. Reclames / Aansprakelijkheid / Retourzending

8.1 Cliënt heeft de verplichting bij aflevering van de zaken te onderzoeken of deze aan de overeenkomst beantwoorden. Eventuele klachten omtrent een door Newtoys geleverd product, dienen door de Cliënt terstond aan Newtoys schriftelijk en gemotiveerd binnen uiterlijk 7 werkdagen na aflevering per e-mail, dan wel schriftelijk te worden medegedeeld. Bij overschrijding van deze termijn vervalt het recht te reclameren. Na het verstrijken van bovengenoemde termijn wordt Newtoys geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de Cliënt de zaken in goede orde heeft ontvangen, behoudens tegenbewijs door Cliënt.

8.2 Indien Cliënt aantoont dat de zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Newtoys de keuze deze zaken tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe zaken dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

8.3 Indien Cliënt een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft Cliënt het recht het product binnen 14 (veertien) werkdagen na aflevering aan Newtoys te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en waarbij tevens geldt dat alle verzendkosten voor rekening van Cliënt komen.

8.4 Newtoys aanvaardt retour gezonden zaken, zoals vernoemd in artikel 8.2 en artikel 8.3 slechts indien en voor zover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk, per fax of per e-mail akkoord is gegaan, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door
Newtoys op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin Newtoys deze zaken aan de Cliënt afleverde.

9. Garantie

9.1 Newtoys verplicht zich alle bepalingen van de fabrieks- garantie van de geleverde zaken op te volgen.

9.2 Onverminderd hetgeen in artikel 9.1 beschreven kan de Cliënt geen beroep doen op bovengenoemde garantiebepalingen: indien Cliënt wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen, waaronder ook - vallen reparaties die niet door of namens Newtoys zijn verricht; indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik; indien de fouten zijn opgetreden als gevolg van blikseminslag, brand- of waterschade, of door andere van buitenkomende oorzaken of onheilen; indien de Cliënt de zaken heeft verwaarloosd; indien de Cliënt de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld, of zodanig heeft behandeld dat het risico naar verkeersopvattingen voor rekening van de Cliënt behoort te komen.

10. Persoonsgegevens

10.1 Door Cliënt ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand alleen ter gebruik voor de uitvoering van de bestelling van Cliënt.
10.2 De gegevens van Cliënt worden opgenomen in een centraal bestand van en worden alleen door Newtoys gebruikt om Cliënt volledig up-to-date te houden voor wat betreft de zaken en diensten van Newtoys tenzij Cliënt heeft aangegeven hier geen prijs op te stellen. De verwerking van de gegevens van Cliënt zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

 11.1 Als Newtoys de betaling binnen 7 werkdagen niet ontvangen heeft, mag Newtoys de bestelling annuleren. U wordt hierover via het opgegeven mailadres op de hoogte gesteld